Návštevný poriadok

Prevádzkovateľ: Chodník korunami stromov s.r.o.

So sídlom Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava

IČO: 50 862 839, zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 119317/B.

Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do Kráľovstva lesa s týmto Návštevným poriadkom a dodržiavať všetky jeho ustanovenia.

Verejné detské ihrisko v zhode s normou STN – EN 1176 ed.2 :

Kráľovstvo lesa Bachledka, Tatranská Lomnica 14741, 059 60 Vysoké Tatry:

1. Vstup do Kráľovstva lesa je možný iba počas otváracích hodín, a to iba s platným lístkom. Návštevník si môže zakúpiť lístok do Kráľovstva lesa, ktorý návštevníka oprávňuje k vstupu iba v deň jeho zakúpenia.

2. Deťom do 14 rokov je vstup do Kráľovstva lesa povolený len v sprievode dospelej osoby.

3. Za bezpečnosť a správanie detí zodpovedá ich zákonný zástupca (rodič, zodpovedný zástupca) alebo iná na to poverená osoba, alebo dospelá osoba, ktorá deti sprevádza (vykonáva nad nimi dohľad).

4. Vstup do Kráľovstva lesa, na zážitkové atrakcie, herné zostavy a ich používanie je len na vlastnú zodpovednosť návštevníkov.

5. Návštevník berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený u návštevníkov pred vstupom do Kráľovstva lesa, prípadne počas návštevy Kráľovstva lesa vykonať kontrolu ich batožiny za účelom zistenia, či sa v nej nenachádzajú nebezpečné predmety ohrozujúce bezpečnosť, zdravie alebo život ostatných návštevníkov, prípadne či sa v batožine nenachádzajú zvieratá. Návštevník je povinný prevádzkovateľovi na požiadanie svoju batožinu otvoriť a ukázať jej obsah. Návštevník, v batožine ktorého budú nájdené predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život ostatných návštevníkov, alebo návštevník, v batožine ktorého bude nájdené zviera, nebude do Kráľovstva lesa vpustený, prípadne bude z Kráľovstva lesa bez nároku na náhradu vstupného vykázaný.

6. Návštevník je povinný každý úraz utrpený v Kráľovstve lesa bezodkladne po jeho vzniku nahlásiť prevádzkovateľovi Kráľovstva lesa na pokladni objektu. Za úrazy vzniknuté v dôsledku zanedbania povinnej opatrnosti návštevníka či zanedbaním dohľadu nad osobami, nad ktorými je návštevník povinný vykonávať dohľad, prevádzkovateľ Kráľovstva lesa nezodpovedá.

7. Za veci odložené v priestoroch Kráľovstva lesa prevádzkovateľ nezodpovedá.

8. V Kráľovstve lesa je zakázané fajčiť. Fajčenie je povolené výhradne v priestoroch, ktoré prevádzkovateľ za tým účelom vyhradil a označil.

9. Návštevníci Kráľovstva lesa majú zakázané:

 • Zdržiavať sa v Kráľovstve lesa mimo prevádzkových hodín;
 • Vstupovať do Kráľovstva lesa so zvieratami (pri vchode sú pre nich pripravené
  špeciálne boxy, kde môžu návštevníci počas návštevy Kráľovstva lesa zvieratá bez obáv nechať);
 • Vstupovať do Kráľovstva lesa na kolieskových korčuliach, kolobežke, s bicyklom;
 • Vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre návštevníkov;
 • Vykláňať sa cez bezpečnostné zábradlie alebo iné prekážky na vyvýšených plochách jednotlivých atrakcií či herných prvkov Kráľovstva lesa;
 • Poškodzovať a znečisťovať priestory, zariadenia, vybavenia, atrakcie, herné prvky, stromy a kríky (poškodením sa rozumie aj lámanie konárov);
 • Vyhadzovať akékoľvek predmety mimo miest na to určených;
 • Vyhadzovať odpadky mimo miest na to určených;
 • Zakladať oheň a manipulovať s otvoreným ohňom;
 • Kŕmiť zvieratá vlastným kŕmením a vstupovať do ich vyhradených priestorov;
 • Nosiť do Kráľovstva lesa nebezpečné predmety spôsobilé ohroziť bezpečnosť, život alebo zdravie ostatných návštevníkov (napr. nože, iné zbrane, predmety, ktoré je možné ako zbrane použiť, výbušniny a pod.);

 

10. Pri protiprávnom konaní, v prípade porušenia predpisov ako aj tohto Návštevného poriadku, je zamestnanec prevádzkovateľa oprávnený návštevníka Kráľovstva lesa vykázať bez nároku na vrátenie vstupného, prípadne návštevníka bez nároku na vrátenie vstupného do Kráľovstva lesa nevpustiť. Prevádzkovateľ je oprávnený prijať ďalšie potrebné opatrenia.

11. Atrakcie a herné prvky Kráľovstva lesa:

 • jednotlivé atrakcie a herné prvky Kráľovstva lesa sú určené dospelým a deťom od 3 rokov, ak nie je pri jednotlivých atrakciách či herných prvkoch stanovený iný vekový limit. Deti mladšie ako 14 rokov sú oprávnené používať atrakcie alebo herné prvky, iba ak je zabezpečený trvalý dozor dospelej osoby, ktorá je povinná vykonávať nad dieťaťom dohľad;
 • pri používaní atrakcií a herných prvkov v Kráľovstve lesa je pri každej atrakcii a pri jednotlivých herných prvkoch potrebné rešpektovať ich zjavné konštrukčné vlastnosti, najmä nosnosť, rovnako ako zohľadniť vlastné fyzické schopnosti a zdravotný stav. Osoby so zdravotným postihnutím zvážia vstup na jednotlivé atrakcie a herné prvky Kráľovstva lesa v závislosti od druhu a stupňa postihnutia;
 • ak je povrch atrakcií a herných prvkov Kráľovstva lesa namrznutý alebo klzký, prípadne ak sú na atrakciách zistené chyby, ich používanie je zakázané;
 • návštevníci berú na vedomie, že v horúcom počasí môže byť povrch niektorých herných prvkov rozpálený na teplotu, pri ktorej hrozí vznik popálenín pri dotyku. Návštevníci (vrátane osoby vykonávajúcej dohľad nad dieťaťom) sú povinní vopred prekontrolovať teplotu povrchu, prípadne herný prvok nepoužiť či dieťaťu vstup na neho zakázať;
 • atrakcie a herné prvky, ktoré sú poškodené alebo v stave brániacom ich používanie, nie je povolené používať
 • pri používaní atrakcií a herných prvkov Kráľovstva lesa je zakázané konzumovať potraviny a nápoje
 • za bezpečnosť detí pri používaní atrakcií a herných prvkov v Kráľovstve lesa zodpovedajú dospelé osoby, v sprievode ktorých deti Kráľovstvo lesa navštevujú, a ktoré nad deťmi vykonávajú dohľad. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu na zdraví, príp. na živote návštevníkov, vzniknutú najmä v dôsledku nedodržania ustanovení Návštevného poriadku, zapríčinenú zanedbaním povinnej opatrnosti návštevníka, precenením jeho fyzických schopností alebo ak vznikne v nadväznosti na zanedbanie dohľadu nad maloletým či plne nesvojprávnym návštevníkom osobou, ktorá je povinná nad nim vykonávať dohľad;
 • atrakcie a herné prvky Kráľovstva lesa sú návštevníci povinní používať výhradne vo vhodnom odeve a vhodnej obuvi. Z bezpečnostných dôvodov je vhodné do Kráľovstva lesa nevstupovať s náramkovými hodinkami a šperkami. Dlhé vlasy je potrebné pred použitím atrakcií a herných prvkov z dôvodu bezpečnosti zopnúť. Za stratu či poškodenie odevu, obuvi, náramkových hodiniek, šperkov či iných súčastí odevu v priestore Kráľovstva lesa pri používaní atrakcií a herných prvkov prevádzkovateľ nezodpovedá;
 • v prípade náhlej zmeny počasia (búrka, víchrica a pod.) sú návštevníci povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov prevádzkovateľa, najmä sú povinní opustiť prevádzkovateľom určené atrakcie a herné prvky Kráľovstva lesa.

 

12. Stredisko Bachledka Ski&Sun vrátane atrakcií ako Chodník korunami stromov a Kráľovstvo lesa nezodpovedá za škody spôsobené dôsledkom vyššej moci, prírodných podmienok, počasia, vlastnou vinou poškodeného alebo tretej strany, za ktorú nie je stredisko zodpovedné, vrátane nezavineného výpadku elektrického prúdu trvajúceho nepretržite menej ako 2 hodiny ako aj za všetky nepríjemnosti, ktoré nie sú závislé od konania strediska

13. Návštevníci berú na vedomie, že v Kráľovstve lesa môžu byť pri príležitosti rôznych akcií zhotovované prevádzkovateľom obrazové a zvukové záznamy a dávajú k tomu súhlas. Návštevníci súhlasia so zverejňovaním fotografií zhotovených v Kráľovstve lesa, na ktorých sú zobrazení, a to na webových stránkach www.kralovstvolesa.sk a www.facebook.com/kralovstvolesa, prípadne s použitím a šírením týchto fotografií pre reklamné a propagačné účely prevádzkovateľa aj iným spôsobom. Svoj nesúhlas so zachytením podoby či s použitím a šírením takto zachytenej podoby sú návštevníci povinní jasne vyjadriť a oznámiť ho prevádzkovateľovi v písomnej forme pred vstupom do Kráľovstva lesa.

14. Prevádzkovateľ upozorňuje návštevníkov, že priestor pokladne Kráľovstva lesa je prevádzkovateľom v čase prevádzky Kráľovstva lesa monitorovaný kamerovým systémom a je zhotovený obrazový záznam. Zhotovený obrazový záznam bude použitý iba v prípade, že v tomto priestore dôjde k strate, krádeži alebo poškodeniu majetku návštevníkov alebo prevádzkovateľa, alebo k inej obdobnej udalosti. V takomto prípade bude zhotovený obrazový záznam odovzdaný príslušným štátnym orgánom, najmä PZ SR.

15. Bližšie informácie o právach návštevníkov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – GDPR, a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov možno zistiť na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

16. Práva a povinnosti návštevníkov a prevádzkovateľa týmto Návštevným poriadkom neupravené, sa riadia predovšetkým Občianskym zákonníkom SR v platnom znení a aktuálnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade, že dôjde medzi prevádzkovateľom a návštevníkom – spotrebiteľom ku vzniku sporu zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže návštevník – spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorými sú

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Tel.: 02/48542515, e-mail: consumer@mhsr.sk, web: www.mhsr.sk a

Európske spotrebiteľské centrum SR
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel.: 02/48542019, e-mail: info@esc-sr.sk, web: www.mhsr.sk

 

V naliehavých prípadoch volajte telefonicky:

112 – Európske číslo tiesňového volania
155 – Záchranná služba
158 – Polícia
150 – Hasiči 

 

Návštevný poriadok bol vydaný 30.6.2020
Návštevný poriadok nadobudol platnosť 1.7.2020

www.kralovstvolesa.sk