Regulamin Zwiedzania

Operator: Chodník korunami stromov s.r.o.

z siedzibą: Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava

REGON: 50 862 839, wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym „Okresný súd Bratislava I“, sekcja: Sro, pod numerem 119317/B.

Każdy zwiedzający zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wszystkich zasad „Regulaminu zwiedzania“, z którym winien zapoznać się przed wejściem na teren Królestwa Lasu.

Publiczny plac zabaw dla dzieci według normy STN – EN 1176 ed.2 :

Kráľovstvo lesa Bachledka, Tatranská Lomnica 14741, 059 60 Vysoké Tatry:

1. Wejście na teren Królestwa Lasu dozwolne jest wyłącznie z ważnym biletem wstępu i jedynie w godzinach otwarcia. Zwiedzający ma prawo do zakupu biletu wstępu na teren Królestwa Lasu, który go upoważnia do wejścia tylko w dniu zakupu biletu

2. Dzieci do 14 lat mają prawo przebywać na terenie Królestwa Lasu jedynie pod opieką osoby dorosłej.

3. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie (rodzice, nauczyciele) lub inne osoby dorosłe upoważnione przez nich w sposób dozwolny, które są zobowiązane do nadzoru nad dziećmi.

4. Wejście na teren Królestwa Lasu oraz korzystanie ze wszystkich jego atrakcji odbywa się na własną odpowiedzialność zwiedzających.

5. Operator obiektu Królestwa Lasu uprawiony jest do kontroli bagażu zwiedzającego przed wejściem na teren Królestwa Lasu, a także w trakcie zwiedzania Królestwa Lasu, w celu stwierdzenia, czy nie przenosi się w nim zwierząt lub przedmiotów niebezpiecznych, mogących zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych zwiedzających. Na żądanie operatora obiektu zwiedzający zobowiązany jest do otwarcia bagażu w celu okazania jego zawartości. Zwiedzający, w którego bagażu zostaną znalezione zwierzęta lub niebezpieczne przedmioty, nie zostanie wpuszczony na teren Królestwa Lasu, bądź zostanie z terenu Królestwa Lasu usunięty bez prawa zwrotu kosztów zakupionego biletu.

6. Każdy uraz, którego zwiedzający doznał na terenie Królestwa Lasu należy niezwłocznie zgłosić operatorowi obiektu Królestwa Lasu przebywającemu w kasie przy wejściu. Operator obiektu Królestwa Lasu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z braku ostrożności zwiedzającego lub z zaniedbania nadzoru nad osobami pozostającymi pod opieką zwiedzającego.

7. Operator obiektu Królestwa Lasu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione przez zwiedzającego na terenie Królestwa Lasu.

8. Na terenie Królestwa Lasu zabrania się palenia tytoniu. Palenie dozwolne jest tylko w miejscach przeznaczonych do tego celu przez operatora.

9. Zwiedzającym obiektu Królestwa Lasu zabrania się:

 • przebywania w obiekcie Królestwa Lasu poza godzinami jego otwarcia;
 • wprowadzania zwierząt na teren Królestwa Lasu (przy wejściu znajdują się specjalne boksy, w których zwiedzający mogą pozostawić zwierzęta na czas zwiedzania obiektu);
 • wstępu do obiektu Królestwa Lasu na rolkach, z hulajnogą oraz z rowerem;
 • wchodzenia do miejsc nieprzeznaczonych dla zwiedzających;
 • wychylania się za poręcz balustrady lub inne przeszkody na wywyższonych powierzchniach poszczególnych atrakcji i elementów rozrywkowych Królestwa Lasu;
 • uszkadzania oraz niszczenia obszarów, urządzeń, sprzętu, atrakcji, elementów rozrywkowych, drzew i krzewów (pod pojęciem uszkodzenia rozumie się również łamanie gałęzi);
 • rzucania jakichkolwiek przedmiotów poza do tego przeznaczonych miejsc;
 • zostawiania śmieci w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu;
 • wzniecania ognia oraz wszelkich manipulacji z otwartym ogniem;
 • karmienia zwierząt własnym żywieniem i wchodzenia do obszarów wyznaczonych dla zwierząt;
 • wnoszenia na teren Królestwa Lasu przedmiotów niebezpiecznych mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia lub zdrowia innych zwiedzających (np. noży, broni, materiałów wybuchowych, przedmiotów mogących być użyte jako narzędzia niebezpieczne itp.);

 

10. W przypadku naruszenia przez zwiedzającego przepisów prawa bądź niniejszego „Regulaminu zwiedzania“ zwiedzający może zostać niedopuszczony na teren Królestwa Lasu lub z niego usunięty bez prawa do zwrotu kosztów biletu wstępu. Operator jest uprawniony do podjęcia innych niezbędnych działań.

11. Atrakcje i elementy rozrywkowe Królestwa Lasu:

 • poszczególne atrakcje i elementy rozrywkowe Królestwa Lasu przeznaczone są dla osób dorosłych oraz dzieci od 3 lat w przypadku, jeżeli przy atrakcjach i elementach rozrywkowych nie ustalono inny wiek. Dzieci do 14 lat mają prawo do korzystania z atrakcji i elementów rozrywkowych tylko w przypadku, jeżeli znajdują się pod stałą opieką osoby pełnoletniej zobowiązującej do nadzoru nad tymi dziećmi;
 • korzystając z atrakcji i elementów rozrywkowych Królestwa Lasu jest każdy zwiedzający Królestwa Lasu zobowiązany do przestrzegania wszytkich poleceń poszczególnych atrakcji oraz elementów rozrywkowych, które wskazują na oczywiste właściwości konstrukcyjne, przede wszystkim nośność, i jednocześnie do uwzględniania własnych możliwości fizycznych oraz stan zdrowia. Osoby z niepełnosprawnościami uwzględnią wejście na poszczególne atrakce i elementy rozrywkowe w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • koryzstanie z atrakcji i elementów rozrywkowych jest zabronione, jeżeli nawierzchnia jest lodowata lub ślizga, albo jeżeli są na nich stwierdzone wady;
 • zdwiedzający biorą pod uwagę, że podczas upałów może nawierzchnia niektórych atrakcji czy elementów rozrywkowych osiągnąć wysokiej temperatury, przy czym istnieje ryzyko oparzenia skóry przy kontakcie z taką nawierzchnią. Zwiedzający (w tym osoby sprawujące opiekę nad dziećmi) zobowiązani są do wcześniejszego sprawdzenia temperatury nawierzchni, ewentualnie do niekorzystania z atrakcji czy elementu rozrywkowego lub zabronienia dziecku wchodzenia do takiej atrakcji czy elementu rozrywkowego;
 • zwiedzającym zabrania się korzystania z atrakcji i elementów rozrywkowych, które są uszkodzone lub w stanie uniemożliwiającym ich korzystanie
 • podczas korzystania z atrakcji i elementów rozrywkowych Królestwa Lasu zwiedzającym zabrania się spożywanie posiłków i napojów;
 • za bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z atrakcji i elementów rozrywkowych na terenie Królestwa Lasu odpowiedzialność ponoszą osoby dorosłe towarzyszące dzieciom podczas zwiedzania Królestwa Lasu, które zobowiązane są do nadzoru nad nimi. Operator obiektu Królestwa Lasu nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie wywołującej uszczerbek na zdrowiu, czy życiu zwiedzających, powstałą w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego „Regulaminu zwiedzania“, wynikającą z braku ostrożności zwiedzającego lub z zaniedbania nadzoru nad osobami małoletnimi czy niepełnosprawnymi pozostającymi pod opieką zwiedzającego;
 • korzystać z atrakcji i elementów rozrywkowych Królestwa Lasu mogą zwiedzający wyłącznie w odpowiedniej odzieży i odpowiednim obuwiu. Ze względów bezpieczeństwa nie należy na teren Królestwa Lasu wchodzić z zegarkami na rękę czy biżuterią. Długie włosy należy przed wejściem na poszczególne atrakcje i elementy rozrywkowe upnąć. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie odzieży, obuwia, zegarków na rękę, biżuterii lub innych przedmiotów wartościowych na terenie Królestwa Lasu, podczas gdy zwiedzający korzystają z atrakcji i elementów rozrywkowych;
 • w razie nagłej zmiany warunków pogodowych (burza, wichura, itp.) zwiedzający zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom pracowników Królestwa Lasu i niezwłocznego opuszczenia atrakcji i elementów rozrywkowych Królestwa Lasu;

 

12. Ośrodek Bachledka Ski&Sun wraz z atrakcjami Ścieżka w Koronach Drzew oraz Królestwo Lasu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosfericznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności, w tym skutkującą niezawinioną przez siebie przerwą w dostawie prądu do Ośrodka trwającą nieprzerwanie krócej jak dwie godziny, jak również za wszelkie niedogodności, jakie wynikają z tego tytułu, a których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania Ośrodka.

13. Wejście na teren Królestwa Lasu oznacza, że zwiedzający wyraża zgodę na rejestrację przez operatora Królestwa Lasu swojego wizerunku i głosu przy okazji różnych imprez oraz na publikację tych materiałów na stronach internetowych: www.kralovstvolesa.sk i www.facebook.com/kralovstvolesa, a także na wykorzystanie materiałów zawierających swój wizerunek do celów reklamowych, promocyjnych lub innych operatora Królestwa Lasu. Brak zgody na publikację lub wykorzystywanie zdjęć zawierających wizerunek zwiedzającego należy wyrazić w sposób jasny i zgłosić operatorowi w formie pisemnej przed wejściem do obiektu Królestwa Lasu

14. Operator informuje zwiedzających, że teren przy wejściu, wyjściu i ostatnich obiektach Królestwa Lasu jest monitorowany, a obraz rejestrowany. Zapis monitoringu zostanie wykorzystany tylko w przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia na terenie obiektu Królestwa Lasu rzeczy stanowiącej własność zwiedzającego lub operatora, albo w innych podobnych przypadkach. W wymienionych sytuacjach zapis z monitoringu zostanie udostępniony organom uprawnionym, w szczególności Policji Republiki Słowackiej.

15. Więcej informacji na temat praw zwiedzających według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy nr. 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych znaleźć można na stronie https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

16.  W sprawach dotyczących praw i obowiązków zwiedzających i operatora, które nie są regulowane w niniejszym „Regulaminie zwiedzania“ mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego Republiki Słowackiej z późn. zm. oraz obowiązujące przepisy prawa Republiki Słowackiej.


Rozwiązanie sporów konsumenckich

W przypadku powstania sporu konsumenckiego (z umowy o świadczeniu usług pomiędzy operatorem i zwiedzającym – konsumentem), który nie został rozwiązany drogą wzajemnego porozumienia, zwiedzający – konsument może złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania takiego sporu do właściwego podmiotu pozasądowego rozwiązywania sporów, którymi są:

Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej
z siedzibą: Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Tel.: 02/48542515, e-mail: consumer@mhsr.sk, web: www.mhsr.sk a

Europejskie Centrum Konsumenckie Republiki Słowackiej
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel.: 02/48542019, e-mail: info@esc-sr.sk, web: www.mhsr.sk

 

Telefony alarmowe:

112 – Europejski Numer Alarmowy
155 – Pogotowie ratunkowe
158 – Policja
150 – Straż pożarna 

 

„Regulamin zwiedzania“ wydany został 1 czerwca 2020 r
„Regulamin zwiedzania“ wszedł w życie 15 czerwca 2020 r

www.kralovstvolesa.sk/pl